Uvjeti upisa

Diplomski studijski smjer Gastronomije mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski ili stručni studij ili su pak magistrirali, odnosno diplomirali na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi. Osobe koje su završile studij na drugim visokim učilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvrđuju ovisno o završenom studiju. Studij također mogu, nakon provedenog razredbenog postupka, upisati pristupnici koji su prethodno završili visokoškolsko obrazovanje u inozemstvu koje je ekvivalentno visokoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Razredbeni postupak za upis diplomskog stručnog studijskog smjera

Razredbeni postupak za upis na diplomski stručni studij uključuje vrednovanje postignutog uspjeha na prethodnom visokoškolskom obrazovanju te razgovor s pristupnikom o motivaciji za pohađanje studija. Posebno se vrednuju sportski i drugi rezultati postignuti tijekom prethodnog obrazovanja ili aktivnog bavljenja sportom.

Visoka škola može odrediti i dodatne uvjete upisa poput motivacijskog pisma o čemu će kandidati biti obaviješteni u raspisanom natječaju.

Postupak i način bodovanja u razredbenom postupku obuhvaća sljedeće:

 • prosjek prethodno završenog prijediplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija množi se s faktorom 10. Maksimalno 5 x 10 = 50 bodova.
 • pismo motiviranosti ili neki drugi dodatni uvjet: maksimalno 25 bodova.
 • Intervju s kandidatom: maksimalno 25 bodova.

Sveukupno: 1+2+3 = 100 bodova

Školarine

Školarina uključuje:

 1. pravo pohađanja predavanja, seminara, vježbi, stručnih radionica i terenske nastave,
 2. nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin,
 3. konzultacije (kontaktiranje nastavnika osobno i elektroničkom poštom),
 4. izlaske na ispit za svaki kolegij studija,
 5. mentorstvo završnih radova i dopunsku nastavu u slučaju opravdane potrebe,
 6. korištenje knjižnice Visoke škole Aspira (dostupna sva obvezna literatura),
 7. korištenje Sveučilišne knjižnice i uporabu elektroničkog sustava
 8. stjecanje Europske računalne diplome (ECDL)
 9. besplatan seminar za stjecanje licence za Voditelja turističke poslovnice

 

Za sve informacije o iznosu školarine molimo da nas kontaktirate.

Stipendije

Za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji:

 1. slabije imovinsko stanje;
 2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom/visokoškolskom obrazovanju;

Ugovor o stipendiranju produljuje se na kraju svake akademske godine, nakon završetka jesenskih ispitnih rokova. U slučaju ponavljanja godine ili postignutog prosjeka ocjena u toku jedne godine studija ispod 4,0 kandidat gubi pravo na daljnje stipendiranje.

Prijave za dodjelu stipendije se vrše preko prijavnice, a kompletna dokumentacija se dostavlja u Studentsku službu Visoke škole do završetka rang liste kandidata za upis na studij.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti: domovnicu, rodni list,  diplomu, prijepis ocjena s prijašnjeg fakulteta, rješenje Centra za socijalnu skrb i/ili potvrdu o prihodima kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini odnosno druge dokumente iz kojih je vidljiv teži socijalni status i/ili imovinsko stanje kandidata (obitelji).

Studentski krediti za studente aspire

Za sve informacije o studentskim kreditima molimo da nas kontaktirate. (link na prijavnicu s kontaktom)

Prijelaz s drugog učilišta

Student kojem je odobren prijelaz s drugog studija može zatražiti priznavanje položenih ispita, pri čemu se treba držati Statuta Visoke škole koji nalaže da se studentu priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem preklapaju barem 70% sa sadržajem dotičnog kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer preklapanja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita. Također, studentu se mogu priznati predmeti koje je položio na prethodnom fakultetu kao izborni predmeti na Visokoj školi.

Da bi se osigurala pokretljivost studenata studijski sadržaj sastoji se od studijske jezgre koja sadrži obvezne predmete studija Hotelijersko-turistički menadžment (core subjects) koji su obvezni za stjecanje stručnog zvanja i izbornih sadržaja. Diplomskom studijskom smjeru Gastronomije mogu pristupiti i pristupnici koji su završili neki broj semestara na drugom visokom učilištu u RH ili zemljama EU, na prijediplomskoj razini tj. u nekoj drugoj državi koja ima uveden ECTS sustav bodovanja studija i sustav studija prilagođen Bolonjskom procesu pri čemu će se razlika u sadržaju tretirati kao izborni sadržaji i kao razlika predmeta koji se moraju položiti iz jezgre studija prema predloženom programu.

Primjer: studijski smjer Gastronomiju želi upisati student koji je završio jednu godinu stručnog diplomskog studija na drugom visokom učilištu u RH ili u nekoj drugoj državi koja ima uveden ECTS sustav bodovanja studija i sustav studija prilagođen Bolonjskom procesu. Kao razlika predmeta, koju je obvezan upisati pri prijelazu na studijski smjer Gastronomiju, mogu se pojaviti samo obvezni predmeti definirani u I. i II. semestru studija. Ostali predmeti koje je student položio na drugom visokom učilištu imaju tretman izbornih predmeta.