Prijelaz studenata s drugih studija moguć je bez polaganja razredbenog ispita, odnosno državne mature, s tim da od njegova posljednjeg testiranja nije prošlo više od 10 godina.

Student kojem je odobren prijelaz s drugog studija može tražiti priznavanje ispita, pri čemu se treba držati Statuta Visoke škole koji nalaže da se studenti priznaju oni ispiti koji se svojim sadržajem preklapaju barem 70% sa sadržajem dotičnog kolegija na Aspiri. Ukoliko je omjer preklapanja sadržaja manji od 70%, Povjerenstvo za priznavanje ispita može donijeti odluku o priznavanju dijela ispita.

Također, studentu se mogu priznati predmeti koje je položio na prethodnom fakultetu kao izborni predmeti na Visokoj školi.

Školarina studija umanjuje se za iznos ukupnog broja priznatih ETCS bodova.