Diplomski studijski smjer Gastronomija osigurava najvišu razinu specijalizacije u kompleksnom području gastronomije prateći najuspješnije poslovne svjetske prakse, angažirajući vrhunske domaće i inozemne stručnjake.

Diplomski studijski smjer kreiran u suradnji s poslodavcima

Želiš nastaviti razvijati svoje potencijale u skladu s vlastitim preferencijama? Htio bi steći sposobnost strateškog upravljanja u području menadžmenta u gastronomiji?

Diplomski studijski smjer Gastronomija prvi je i jedini ovakav  u Hrvatskoj, orijentiran međunarodnom tržištu u turizmu s naglaskom na stjecanje praktičnih znanja i vještina primjenjivih bilo gdje u svijetu. Studenti ostvaruju pravo na praksu u prestižnim svjetskim hotelima i  restoranima te imaju mogućnost steći znanja koja im daju komparativnu prednost na tržištu rada.

Poticanje kreativnosti, suvremeni pristupi upravljanja te razmišljanje „izvan okvira“ postaju imperativ u poslovanju. Diplomskin studijem objedinili smo teoriju i praksu na najvišoj razini.

Ono što nudimo je drugačiji način studiranja jer vjerujemo da je svaki pojedinac specifičan po svojim sposobnostima i potencijalima. Kroz individualizirani pristup učenja, fleksibilnost i praktičan rad povezujemo iskustvo učenja te razvijamo potencijale naših studenata uvažavajući njihove osobne afinitete.

Osmišljen je kao nastavak preddiplomskog stručnog studijskog smjera Gastronomije, ali i kao nastavak školovanja za sve one koji su završili studije iz drugih područja, a žele steći stručna znanja iz područja menadžmenta u gastronomiji.

Preduvjet za ostvarivanje uspješne karijere u ugostiteljstvu i turizmu je adekvatno obrazovanje koje u vrijeme dinamičnih tržišnih promjena, zahtijeva i poseban pristup. Aspira kreira studijske programe u suradnji sa poslodavcima, vodeći računa da znanje uvijek isporuči u skladu s suvremenim trendovima te kroz praktične primjere.

Kome je namijenjen studij

Program Diplomskog studijskog smjera Gastronomije namijenjen je onima koji se žele specijalizirati u području gastronomije i ugostiteljstva kao i onima koji tek planiraju ući u branšu bilo da žele otvoriti svoj vlastiti restoran, hotel ili unaprijediti postojeći.

Posebnu ulogu u razvoju ugostiteljstva i turizma te podizanju njihove kvalitete upravo imaju menadžerski kadrovi (top management) koji su posebno nedostatni, a upravo o njima ovisi razvoj i podizanje kvalitete. O nedostatku navedenih kadrova svjedoče brojni poslodavci, s kojima se i kreirao studijski smjer Gastronomija, kako bi proizašle kompetencije odgovarale njihovim potrebama.

Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja ovog studijskog smjera je stjecanje kompetencija upravljanja sustavima višeg stupnja složenosti na poslovima “top managementa” te mogućnost nastavka visokog obrazovanja na poslijediplomskim studijima sukladno Bolonjskoj deklaraciji.

Također, cilj obrazovanja je i da se na temelju stečenih znanja i vještina kvalitativno unaprijedi eno-gastronomski proizvod temeljen na komparativnim prednostima određene lokalne zajednice i pri tom afirmira vlastita kultura, tradicija i stil života.

Završetkom diplomskog stručnog studijskog smjera Gastronomije studenti stječu teoretska, metodološka i aplikativna znanja iz područja ugostiteljstva i turizma (Stručne radionice iz kulinarstva, Suvremeni trendovi u ugostiteljstvu, Menadžment hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, Proizvodnja hrane i higijena, Enologija i somelijerstvo, Prehrana i zdravlje, Sociologija hrane i multikulturalnost, Hrvatska gastronomija po regijama, Slastičarstvo i pekarstvo…) te menadžmenta, marketinga, prava, financija, komunikologije… Sustavna strukturiranost programskih sadržaja glavnih grupa predmeta definira opće i posebne kompetencije.

Opće kompetencije se odnose na jačanje komunikacijskih vještina te menadžerskih pogleda na upravljanje i rješavanje problema, istraživanje tržišta, marketinška znanja, analiza sustava kvalitete te važnost analize sigurnosnih aspekta u svim turističkim organizacijama, analiza pravnih aspekata turističkih organizacija itd. Dok se posebne kompetencije temelje na visokostručnoj i profesionalnoj osposobljenosti za područje menadžmenta u gastronomiji.

Studenti koji završe studijski smjer Gastronomija mogu po završetku raditi kao: menadžer odjela hrane i pića, šef kuhinje restorana ili hotela, menadžer ugostiteljskog objekta, organizator gastro manifestacija, catering menadžer, banquet menadžer, kreator menua, brand menadžer u gastronomiji, marketing menadžer u ugostiteljstvu, recenzent za ugostiteljske časopise, kritičar hrane, stručnjak za sljubljivanje hrane i pića, kuhar, instruktor škole kuhanja, sommelier, menadžer kvalitete hrane, menadžer ljudskih resursa u gastronomiji, stručnjak za izradu poslovnih planova ugostiteljskih objekata … i sl.

Stručni naziv

magistar hotelijersko-turističkog menadžmenta (mag. oec.)

Početak

Listopad 2023.

Trajanje studija

Studijski smjer traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao redoviti i izvanredni

Mjesto održavanja

Na Veleučilištu Aspira studirati možete u Splitu.

Cilj

Kvalitativno unapređenje stručnjaka za rad u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu uvođenjem novih znanja i vještina putem specijalizacije.

Ishodi učenja Diplomskog studijskog smjera Gastronomije:

 • kreirati inovativnu gastronomsku ponudu koja je tržišno valorizirana
 • primijeniti tradicionalne lokalne i suvremene svjetske postulate pri formiranju enološko – gastronomske ponude
 •  upravljati ponudom hrane i pića te implementirati HACCP program u sve tehnološke postupke s ciljem povećanja ekonomskih rezultata objekta
 •  kombinirati različite namirnice i stilove prehrane s ciljem poboljšanja zdravlja
 •  kreirati suvremene poduzetničke projekte u okviru malog, srednjeg i obiteljskog poduzetništva u ugostiteljstvu
 • predvidjeti suvremene tendencije svjetskih integracijskih procesa u ugostiteljstvu i turizmu komplementarnim djelatnostima
 •  upravljati organizacijom u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu na temelju analize poslovanja
 • organizirati sustav kvalitete unutar organizacije
 •  analizirati aktualna kretanja na globalnom tržištu u svrhu kreiranja integralnog marketing plana
 •  primijeniti međunarodno korporativno pravo u funkcioniranju organizacije
 •  integrirati strani jezik u svakodnevnu poslovnu komunikaciju u svim segmentima turističke djelatnosti
 • analizirati financijske rezultate poslovanja kao ključan temelj donošenja strateških odluka
 •  odabrati metode određivanja cijena ovisno o promjenama na tržištu
 •  kreirati specifični eno-gastro proizvod u skladu s analizom konkurentskih prednosti
 •  procijeniti standarde sigurnosti određenog ugostiteljskog objekta
 •  valorizirati materijalnu i nematerijalnu baštinu u svrhu formiranja eno-gastro ponude
 •  upravljati projektnim timom pri izradi poslovnog projekta
 •  dizajnirati prikladan model vođenja, motivacije i razvoja ljudskih potencijala
 •  kreirati plan marketinških aktivnosti uvažavajući moderne pristupe, kako u online, tako i offline marketingu
 •  koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije u globalnom
  interkulturnom svijetu
 •  valorizirati etičke standarde kao važnu komponentu društveno odgovornog poslovanja

Pregled kolegija po semestrima

timeline_pre_loader

1. semestar:

Globalna ekonomija i turizam

Marketing menadžment

Vještine vođenja i komunikacijski menadžment

Međunarodno korporativno pravo te pravne stečevine EU

Strani jezik u turizmu I

Stručna radionica I

Suvremeni trendovi u gastronomiji

2. semestar:

Operacijski menadžment

Istraživanje tržišta u turizmu

Menadžment kvalitete usluge

Strani jezik u turizmu II

Stručne radionice II

Menadžment hrane i pića u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

Sigurnost u turizmu (Izborni predmet)

Kulturni turizam (Izborni predmet)

EU tržište, institucije i projekti (Izborni predmet)

Business Intelligence (Izborni predmet)

. . .

3. semestar:

Strateški menadžment

Menadžersko računovodstvo

Strani jezik u turizmu III

Stručne radionice III

Proizvodnja hrane i higijena

Enologija i somelijerstvo

4. semestar:

Stručna praksa-redovni/Projekt u turizmu–izv.

Kvantitativne metode i metodologija izrade rada

Diplomski rad

Prehrana i zdravlje

Sociologija hrane i multikulturalnost

Hrvatska gastronomija po regijama

Slastičarstvo i pekarstvo

Poduzetništvo kroz posebne oblike turizma

Stručne radionice su oblik približavanja studenata kroz praktičan rad i predavanja mentora stručnjaka iz prakse k realnim segmentima poslovanja. Stručne radionice se biraju ovisno o željenom studijskom usmjerenju. Na taj način student već u prvom semestru odabire u kojem smjeru se želi profilirati te, sukladno odabranom usmjerenju, pohađa specijaliziranu Stručnu radionicu I. U drugom semestru studenti kroz Stručne radionice II detaljnije analiziraju odabranu problematiku specijaliziranu prema studijskom usmjerenju dok u trećem semestru, kroz Stručne radionice III, detaljno razrađuju problematiku poslovanja specifičnu za svoje studijsko usmjerenje. Kroz stručne radionice iz Gastronomije, studenti već na prvoj godini imaju opciju praktičnog rada u kulinarskom praktikumu te na taj način stječu praktične kulinarske vještine, koje su im  potrebne kao specijaliziranim menadžerima u gastronomiji.

 

Poslovni projekt u turizmu, sukladno programu diplomskog studijskog smjera Gastronomija, završna je sinteza svih stečenih kompetencija tijekom trajanja studijskog programa. Stručni projekt stalno zaposleni izvanredni student, izrađuje pod nadzorom nastavnika ili asistenta nakon položenih svih ispita u prethodnim semestrima studija i predstavlja osnovu za izradu Diplomskog rada. Nakon uspješno realiziranog stručnog poslovnog projekta uz potporu i nadzor mentora, studenti će spoznati i ovladati svima fazama odabrane poduzetničke poslovne aktivnosti u ugostiteljstvu; od poduzetničke ideje, njene elaboracije kroz odgovarajući projekt, načina financiranja, kalkulacije očekivanih prihoda i troškova do konačne tehnološke izvedbe uz  projekciju plasmana na tržištu te procjenu konačnih  ekonomskih i socijalnih efekata toga poduzetničkog poduhvata koji bi opravdali ulaganja. Projekti su sintetički oblici stručnog obrazovanja studenata u kojima studenti temeljem izrade stručnih projekata kao sinteze pojedinačnih kompetencija stečenih studijem programskog sadržaja svih studijskih predmeta dokazuju ukupne kompetencije stečene studijem.

 

Stručna praksa je obvezna za sve redovite studente, a način izvođenja je definiran posebnim pravilnikom. Obavlja se u hotelijerskim, ugostiteljskim i turističkim poduzećima i ustanovama te drugim javnim ili privatnim radnim organizacijama koje se bave djelatnostima sukladnima studijskom programu smjera Gastronomija u vremenskom trajanju od 450 tijekom IV. semestra i uvjet je za pristup završnom ispitu. Stručna praksa se obavlja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; u hotelima, organizacijama, turističkim uredima, agencijama s kojima Veleučilište Aspira ima potpisan sporazum o suradnji. Tijekom prakse studenti će, ovisno o specifičnostima organizacije u kojoj obavljaju praksu, biti direktno uključeni u svakodnevne aktivnosti i problematiku rada, upoznat će se sa specifičnostima administrativnih, rukovodećih i drugih poslova organizacije. Specifične situacije u kojima se nalazi organizacija, student rješava kroz diplomski rad, te su na ovaj način izravno povezane stručna praksa i diplomski rad kao i student sa predstavnikom gospodarstva, eksperta iz struke. Osnovni ciljevi stručne prakse su: povezivanje stečenih teorijskih znanja s profesionalnim iskustvima, stjecanje dodatnih vještina iz područja menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu i drugih djelokruga poslovanja turističkih i ostalih organizacija u kojima se praksa obavlja, iznalaženje teme za diplomski rad te stjecanje mogućih preporuka u cilju budućeg zapošljavanja diplomiranih studenata.

Diplomski rad student izrađuje nakon obrane Poslovnog projekta i na temelju rezultata projekta, odnosno nakon odrađene Stručne prakse. U diplomskom radu student pod nadzorom mentora (nastavnika u znanstveno nastavnom ili nastavnom zvanju) šire obrađuje problematiku menadžmenta onog segmenta poslovne aktivnosti koju je detaljno obradio u stručnom Poslovnom projektu, odnosno u kojoj je sudjelovao na Stručnoj praksi. Kako se kod diplomskog studijskog smjera Gastronomije sukladno ovom studijskom programu radi o diplomskom radu na kraju vrlo specijaliziranog stručnog obrazovanja, diplomski rad treba ogledati ukupne opće i posebne stečene kompetencije studenta. Sama izrada diplomskog rada povezana je sa stručnom praksom jer studenti kao temu diplomskog rada uzimaju konkretni slučaj iz tvrtke u kojoj su odradili stručnu praksu. U radu Povjerenstva za obranu diplomskog rada sudjeluje i predstavnik gospodarstva, iz organizacije u kojoj je student odradio stručnu praksu i koji je studentu dao zadatak – problem organizacije kojeg je potrebno riješiti kroz diplomski rad.

Studiranje uz rad

Studiranje uz rad prilagođeno je zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obveza nisu u mogućnosti pohađati predavanja tijekom radnog tjedna. Slijedom navedenog, nastava se izvodi u turnusima petkom poslijepodne te subotom. Također, studentima je omogućeno da putem webinara prate predavanja te ostvaruju interakciju s profesorima.

Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava učenja na daljinu (distance learning programme) Merlin koji omogućuje veoma kvalitetno praćenje nastave i interakciju s profesorima na daljinu.

Kako bi izvanredni studenti što lakše savladali gradivo, na početku svake akademske godine dodjeljuje im se student-tutor, odnosno redoviti student s njihove godine koji im stoji na raspolaganju za sve informacije vezano za nastavu i studij. Također, studenti se mogu za sve dodatne informacije u vezi studija te polaganja ispita obratiti u svakom trenutku i voditelju studija.